Veřejný závazek

 

Posláním Denního stacionáře

je poskytnout seniorům ze Světlé nad Sázavou a mikroregionu Světelska denní pobyt v době, kdy nemohou nebo nechtějí zůstávat sami doma. Naše zařízení chce umožnit těmto občanům žít co nejdéle běžným a důstojným životem ve svém domácím prostředí.

 

Cílovou skupinou naší služby

  • senioři

 

Věková struktura:

  • mladší senioři ve věku 65 – 80 let
  • starší senioři ve věku nad 80 let

 

Cílem našich služeb je

  • přispět k zachování navyklému způsobu života uživatelů, jejich spokojenosti a pocitu jistoty,
  • podporovat a prodlužovat aktivní způsob života uživatelů, posilovat jejich samostatnost a soběstačnost,
  • upevňovat a obnovovat potřebné sebeobslužné a mentální schopnosti,
  • seznamovat uživatele s jeho právy a podporovat ho v jejich uplatňování,
  • podporovat a pomáhat začleňovat do místní komunity vrstevníků a předcházet tak sociálnímu vyloučení,
  • umožnit rodinným příslušníkům našich uživatelů pomoc a podporu v péči o jejich blízké.

 

Zásady poskytování služby:

– dodržovat lidská a osobní práva uživatelů; respektovat soukromí a volbu uživatelů

s vědomím přiměřeného rizika

– uplatňovat rovný přístup ke všem uživatelům bez ohledu na barvu pleti, národnosti,

náboženského vyznání, politického přesvědčení, sexuální orientace

– individuálně plánovat poskytování sociálních služeb společně s uživatelem dle jeho

osobních cílů, potřeb a schopností a respektovat přání uživatelů ve způsobu trávení

svého času v Denním stacionáři

– podporovat soběstačnost a nezávislost uživatelů, upevňovat jejich sebevědomí

– posilovat sociální začleňování uživatelů

– vytvářet prostředí důvěry, jistoty, bezpečí a psychické podpory

– poskytovat služby odborně a kvalitně; podporovat pracovníky v dalším vzdělávání

– podporovat návaznost na další dostupné zdroje a spolupráci s rodinou

– uplatňovat týmovou spolupráci