Veřejný závazek

 

Poslání

Posláním pečovatelské služby je poskytovat přiměřenou míru pomoci klientům tak, aby mohli co nejdéle setrvat ve svém domácím prostředí. Prostřednictvím svých služeb chce pečovatelská služba podporovat vztahy s jejich rodinnými příslušníky a přáteli a napomáhat tak v jejich sociálním začleňování.

 

Cíle

– poskytnout klientům přiměřenou podporu, aby mohli co nejdéle setrvat ve svém domácím prostředí

– maximální začlenění klientů do společnosti

– udržení maximální míry nezávislosti a samostatnosti klienta

 

Cílová skupina klientů

Pečovatelská služba poskytuje služby:

  • seniorům – osoby, které osáhly věku rozhodného pro vznik nároku na přiznání starobního důchodu, a které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, nebo jejichž zdravotní situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby k zajištění svých potřeb
  • dospělým osobám se zdravotním postižením

 

Pečovatelská služba neposkytuje služby:

  • osobám, které potřebují nepřetržitou 24 hodinovou péči
  • osobám s nekompenzovaným psychiatrickým onemocněním
  • osobám s prokázanou závislostí na alkoholu a jiných toxických látkách, které ve svém chování nesou prvky agresivity
  • osobám s prokázaným a neléčeným, infekčním onemocněním

 

Zásady pracovníků pečovatelské služby

– přistupovat ke všem klientům stejně bez ohledu na barvu pleti, národnosti,

   náboženského vyznání, politického přesvědčení,  sexuální orientace,

   bez ohledu na to, jak se klient podílí na životě celé společnosti

– poskytovat všem klientům přiměřenou míru podpory a pomoci

– uplatňovat rovný přístup ke všem klientům

– zachovat svobodné rozhodnutí klienta, respektovat jeho individuální potřeby

– upevňovat sebevědomí klientů

– jednat trpělivě, vřele, srdečně

– zvyšovat profesionalitu služeb

– podporovat návaznosti na další dostupné zdroje a spolupráci s rodinou

– týmová spolupráce